Privacybeleid 4offertes.nl BV

U begeeft zich momenteel op een partnersite van 4offertes.nl B.V. en staat op het punt om een aanvraag in te dienen. Dat betekent dat de gegevens die u opgeeft verzonden worden naar het bedrijf 4offertes.nl BV. Op deze pagina leggen wij uit wat er precies met de door u opgegeven gegevens gebeurt als u de aanvraag voltooit.

Wie verwerkt mijn gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door 4offertes.nl BV (geregistreerd onder KvK-nummer 63042304), gevestigd op de Galvanistraat 1, 6716AE, Ede. Als verwerkingsverantwoordelijke kunt u ons bereiken via info@4offertes.nl of telefonisch via 0318-668008. Uw gegevens worden niet verwerkt door (en komen niet in het bezit van) de partnerwebsite van 4offertes.nl BV waarop u zich momenteel begeeft.

Wat gaat er gebeuren met mijn gegevens?

Als u de aanvraag voltooit, dan ontvangt u in eerste instantie een e-mail met een bevestigingslink. Zodra de aanvraag bevestigd wordt middels het klikken op de bevestigingslink (en daarmee uw toestemming verleent om uw gegevens te verwerken), inventariseert 4offertes.nl BV uw gegevens, wensen en voorkeuren. Op basis van deze gegevens worden maximaal vier geschikte bedrijven aan uw aanvraag gekoppeld (op basis van locatie en relevantie).

Mocht de verwerkende medewerker van 4offertes.nl BV twijfelen aan de echtheid en/of authenticiteit van uw aanvraag, dan is het mogelijk dat de verwerkende medewerker eerst telefonisch contact zoekt om de inhoud van de aanvraag te verifiëren.

Na goedkeuring van de aanvraag, worden uw gegevens doorgezonden naar de (maximaal) vier gekoppelde bedrijven. Deze vier bedrijven ontvangen de gegevens van uw aanvraag per e-mail. Op basis van deze informatie zullen deze vier bedrijven contact met u zoeken (per e-mail of telefonisch) om u te informeren over hun diensten en tarieven. Zodoende leidt een aanvraag via 4offertes.nl BV tot gegevensopslag op vijf locaties: bij 4offertes.nl BV zelf én bij de vier bedrijven die aan uw aanvraag gekoppeld zijn.

Middels een overeenkomst tussen 4offertes.nl BV en de vier gekoppelde bedrijven, dienen de vier bedrijven die uw gegevens ontvangen hebben zich te houden aan de volgende punten: de gegevens mogen enkel gebruikt worden om u in te lichten over de benodigde diensten en bijbehorende diensten, verdere verspreiding van uw gegevens naar derden is niet toegestaan, indien u uw aanvraag wenst terug te trekken dient 4offertes.nl BV een verzoek tot verwijdering van uw gegevens in bij de vier gekoppelde bedrijven op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hetgeen de bedrijven verplicht om uw gegevens te verwijderen.

Komt de partnerwebsite die ik nu bezoek ook in het bezit van mijn gegevens?

Nee, de gegevens die u nu invoert in het aanvraagformulier, komen alleen in het bezit van 4offertes.nl BV en de maximaal vier bedrijven die gekoppeld worden aan uw aanvraag. De partnerwebsite ontvangt wel een notificatiemail dat er een aanvraag heeft plaatsgevonden, inclusief het tijdstip van de aanvraag en de woonplaats die u opgeeft in het formulier. Deze gegevens zijn voor de partnerwebsite niet te koppelen aan een identiteit, waardoor uw privacy beschermd is.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden door 4offertes.nl BV in zijn volledigheid bewaard gedurende 60 maanden. Na de termijn van 60 maanden worden uw naam, e-mailadres en telefoonnummer automatisch verwijderd. De adresgegevens blijven bewaard voor interne statistische doeleinden. Onder die statistische doeleinden valt het monitoren of (in het geval van een aanvraag voor verkoopmakelaars) het adres daadwerkelijk in de verkoop verschijnt. Aan de hand van die statistiek kan 4offertes.nl BV immers meten of aanvragers goed geholpen worden. Deze vorm van monitoring heeft geen impact op de aanvrager.

De reden dat de termijn op 60 maanden gesteld wordt, is dat in sommige gevallen aanvragers na enige tijd (variërend van enkele weken tot enkele jaren) een nieuwe aanvraag indienen. Doordat 4offertes.nl BV kan constateren of een aanvraag een herhalende aard heeft, kan zowel misbruik uitgesloten worden van onze dienstverlening, alsmede de dienstverlening geoptimaliseerd worden richting de terugkerende aanvrager.

Kan ik mijn gegevens inzien, laten corrigeren en/of laten verwijderen?

Ja, als u een aanvraag indient en zodoende uw persoonsgegevens verstrekt, hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering. Voor het opvragen van de geregistreerde gegevens, het laten corrigeren en/of geheel laten verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u via info@4offertes.nl een verzoek indienen. Op de kortst mogelijke termijn zullen wij vervolgens uw verzoek behandelen. Indien uw verzoek verwijdering is, zullen wij tevens bij de vier ontvangende bedrijven een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hetgeen de bedrijven verplicht om uw gegevens te verwijderen.

In het geval van verwijdering zullen wij uw gegevens volledig verwijderen, met uitzondering van de adresgegevens, welke gebruikt worden voor interne statistische doeleinden. Zodoende worden uw identiteit en contactgegevens conform het recht op vergetelheid verwijderd.

Kan ik na het indienen van de aanvraag, mijn aanvraag alsnog terugtrekken?

Ja, als u -om welke reden dan ook- bij nader inzien liever wilt afzien van de aanvraag, dan kunt u een verzoek indienen via info@4offertes.nl om uw aanvraag terug te trekken. Uw aanvraag wordt dan feitelijk ongedaan gemaakt. Indien uw aanvraag nog niet verzonden is naar de vier gekoppelde bedrijven, dan wordt uw aanvraag alleen aan de zijde van 4offertes.nl BV geannuleerd. Zijn uw gegevens reeds doorgezonden naar de vier gekoppelde bedrijven, dan stuurt 4offertes.nl BV ook een verzoek naar deze bedrijven om op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) uw gegevens te verwijderen en verder niet te behandelen, hetgeen de bedrijven verplicht om uw gegevens te verwijderen. Zodoende heeft u het recht om de gegeven toestemming voor de verdere verwerking van uw gegevens altijd in te kunnen trekken.

Kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn gegevens?

Ja, indien uw ervaring is dat er een onjuiste verwerking heeft plaatsgevonden, dan kunt u een klacht indienen via info@4offertes.nl. Wij zullen dan in overleg met u stappen nemen om de verwerking te corrigeren, danwel stop te zetten en ongedaan te maken. Uw keuze is hier leidend in.

Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens te verstrekken?

Het indienen van een aanvraag (en daarmee het verstrekken van uw persoonsgegevens) geschiedt volledig vrijwillig. Indien u uw gegevens niet wenst te verstrekken, dan kunt u eenvoudigweg afzien van het indienen van een aanvraag. Wel is het zo dat 4offertes.nl BV alleen aanvragen met correcte adresgegevens en contactgegevens kan verwerken, daar de gekoppelde bedrijven u enkel kunnen informeren indien uw gegevens juist en daarmee behandelbaar zijn. Indien 4offertes.nl BV meent dat de opgegeven gegevens onjuistheden bevatten, kan 4offertes.nl BV er voor kiezen om uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Worden mijn gegevens handmatig of geautomatiseerd verwerkt?

Uw gegevens worden handmatig verwerkt. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens, wensen en voorkeuren handmatig inventariseren en uw aanvraag middels menselijk handelen koppelen aan vier geschikte, relevante bedrijven. De besluitvorming om uw aanvraag naar specifieke bedrijven te versturen komt tot stand op basis van uw locatie, statistisch aantoonbare prestaties van de aangesloten bedrijven, en uw opgegeven voorkeuren en wensen. Wij sturen uw gegevens (na koppeling) handmatig door naar de vier gekoppelde bedrijven.

Ook de keuze om een aanvraag wel of niet in behandeling te nemen (bijvoorbeeld omdat een aanvraag mogelijk onjuistheden bevat), geschiedt middels menselijk handelen. Onderdeel van die keuze kan zijn dat 4offertes.nl BV besluit om eerst telefonisch contact met u te zoeken om de inhoud van uw aanvraag te verifiëren, alvorens de aanvraag verder in behandeling genomen wordt.

Wie komt in het bezit van mijn gegevens na het indienen van een aanvraag?

De gegevens die u aan 4offertes.nl BV verstrekt, worden enkel verwerkt door 4offertes.nl BV en maximaal vier gekoppelde bedrijven. De vier gekoppelde bedrijven verlenen het type dienstverlening in uw directe omgeving, waar u volgens de inhoud van de aanvraag naar op zoek bent. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, zoals andere commerciële instanties, instanties buiten de EU of internationale organisaties.

Welke gegevens van mij worden geregistreerd, naast de gegevens die ik opgeef in het formulier?

4offertes.nl BV registreert het IP-adres waarmee u een aanvraag indient én het IP-adres waarmee u een aanvraag bevestigt, mits deze afwijkt van het eerstgenoemde IP-adres. Uw IP-adres wordt bewaard bij uw gegevens binnen het systeem van 4offertes.nl BV en wordt niet verstrekt aan de gekoppelde bedrijven. Zodoende is uw IP-adres interne informatie voor 4offertes.nl BV en wordt dit gegeven niet verder verspreid na het indienen van een aanvraag. Het IP-adres is niet relevant voor gekoppelde bedrijven, en dient bij 4offertes.nl BV enkel het doel om misbruik van onze dienstverlening te voorkomen. Na een verzoek van verwijdering, worden uw naamgegevens en contactgegevens zoals eerder genoemd verwijderd, maar blijft uw IP-adres geregistreerd, om misbruik van onze dienstverlening tegen te gaan.

Welke statistiekprogramma's registreren mijn bezoek?

Van bezoekers van de eigen websites van 4offertes.nl BV wordt middels Mtrack bezoekgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn anoniem en er vindt geen identificatie plaats als er geen vermoedens van misbruik bestaan. De bezoekgegevens worden enkel gebruikt om de website te verbeteren. Als er een actie op de website wordt ondernomen, te weten het aanvragen van offertes of het registreren als bedrijf, wordt er een IP-adres vastgelegd. Het IP-adres wordt enkel opgeslagen om misbruik van de website tegen te gaan. Bij vermoedens van misbruik vindt er wel identificatie plaats op basis van de opgegeven contactgegevens en het geregistreerde IP-adres, om toekomstig en/of herhalend misbruik van de diensten van 4offertes.nl BV tegen te gaan.

Bezoekt u een partnerwebsite van 4offertes.nl BV zoals nu het geval is, dan is het mogelijk dat de website waarop u zich begeeft andere, aanvullende statistiekprogramma's hanteert. Wij adviseren u het privacybeleid van de website die u bezoekt te raadplegen. 4offertes.nl BV is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid van partnerwebsites, anders dan de acties die plaatsvinden bij het aanvraagformulier dat toebehoort aan 4offertes.nl BV.

Worden er cookies geplaatst?

Het formulier van 4offertes.nl BV dat u nu gebruikt, maakt gebruik van functionele cookies (voor een goede werking van het formulier) en analytische cookies (van Mtrack voor het registreren van bezoekersstatistieken). Het formulier maakt geen gebruik van zogeheten tracking-cookies die uw bezoek bij derden zouden kunnen melden. Zodoende wordt uw bezoek enkel geregistreerd door 4offertes.nl BV zelf middels een analytische cookie van Mtrack.

Let wel, de partnerwebsite waarop u zich momenteel begeeft hanteert mogelijk cookies waar 4offertes.nl BV geen zicht op heeft. Raadpleeg daarom altijd het privacybeleid van de website waarop u zich nu begeeft voor een volledig beeld van de cookies die geplaatst worden bij uw bezoek.

Wat gebeurt er als het privacybeleid van 4offertes.nl BV wijzigt?

4offertes.nl BV heeft het recht om het privacybeleid zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen. Het is raadzaam om ons privacybeleid met enige regelmaat te controleren, indien u daar prijs op stelt. Vragen over ons privacybeleid kunnen gericht worden aan info@4offertes.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Laatste update: 16-5-2018